Превентивне виховання в школі

/Files/images/img20.jpg

Сутність - комплексний цілеспрямований вплив на особистість у процесі й активної динамічної взаємодії із соціальними інструкціями, спрямованої на фізичний, психічний, державний, соціальний розвиток особистості; вироблення у неї імунітету до негативних впливів соціального оточення, профілактику і корекцію асоціальних проявів у поведінці дітей та молоді; на їх допомогу і захист.

/Files/images/77.jpg

Мета (поліаспектне)

Аспекти:

Педагогічний- полягає у сформованості такої позиції особистості, конкретизується культурою цінностей, само актуалізацією, свідомим вибором моделей про соціальної поведінки;

Соціальний- передбачає об'єднання зусиль суб'єктів превентивної діяльності на міжгалузевому рівні, спрямованих на узгоджену і своєчасну організацію попереджувальних заходів, нейтралізацію і поступове усунення детермінант, що викликають негативні прояви;

Псіхологічний- передбачає диференційований індивідуальний, статево-віковою підходи до виявлення генезису деструктивних проявів у проведенні особистості та розробку науково-обгрунтованих програм соціалізації та корекції девіації;

Правовий- полягає в охороні і захисту прав особистості, формування правової культури

Прінципи- комплексності, системності, науковості, інтегрованості, мобільності, наступності, конкретності, реалістичності, естетичності

Функції: Діагостічно-прогностична, корекційно-реабілітаційна, освітньо-консультативна, організаційно-методична, інтегративно-просвітницька

Завдання

-створення умов для формування позитивних якостей особистості;

-забезпечення соціально-психологічної діяльності;

-надання комплексної психолого-педагогічної та медико-соціальної допомоги неповнолітнім;

-забезпечення адекватної соціальної реабілітації неповнолітніх, які вчинили протиправні дії або зловживають психоактивними речовинами;

-Сприяння виробленні інтегрованих міждисциплінарних підходів, об'єднанню зусиль різних суб'єктів превентивної роботи

Рівні превентивного виховання

- Раннє або первинне (соціально-педагогічна профілактика);

- Вторинне (превентивна допомога і корекція);

- Третинне (адаптація, реабілітація та ресоціалізація).

Однією зі складних проблем сучасної школи є проблема антисоціальної поведінки дітей та підлітків.Педагогічна практика стверджує, що серед учнів все більше стає трудновоспітуемих.Таку категорію дітей класифікують як діти і підлітки з нестандартною поведінкою.

Однією з головних причин появи важковиховуваних є:

-відсутність наступності в діяльності дитячого саду і батьків, які виховують дитину вдома і початкової ланки школи;

-відсутність ранньої психолого-педагогічної діагностики відхилень у поведінці;

-несвоечаснє виявлення у дитини, як позитивних так і негативних якостей;

-відсутність захисту і допомоги дитині в процесі її розвитку.

Формування особистості відбувається завдяки діям багатьох умов.

Фактори, що впливають на формування особистості важковиховуваного школяра:

-Соціально-психологічні;

-джерела педагогічної занедбаності тих моральних відносин, які склалися в сім'ї (мікросередовище);

-Відношення важковиховуваного до навчання, індивідуальних уроків;

-низька громадська активність і неблагополучне середовище в колективі класу, школи, конфлікти з учнями, вчителями;

-вплив негативного макросередовища;

-недолік можливостей проявити свої нахили в якості діяльності, беззмістовне проведення вільного часу.

Їх можна класифікувати як соціальні та біологіческіе.Ведущімі є соціальні фактори.Педагогіческі запущені діти в переважній більшості психічно і фізично здорови.Віни і порушення дисципліни стали для них звичними, перетворилися на норму поведенія.В їх відносинах з вчителями виявляється стійкий психологічний барьер.За своїми діями це ще не злочинці, але маленький зовнішній вплив може призвести до правопорушень - і "важковиховуваних" переходить до категорії "правопорушника", а потім і злочинця.

Нараховують близько 150 факторів, що впливають на формування особистості, стверджував, що розвиток дитини відображає індивідуальну реакцію на умови.

Причинами відхилень у поведінці є такі фактори:

-втрата інтересу до школи;

-надзвичайно утруднена життєва ситуація;

несприятливі мікросоціальної середовищі;

-псіхопатія або інші патології мозку

-трудності адаптації до шкільного життя (складає епізодичні прояви важковіхованості, складні особливості особистості неповнолітніх).

Важливий також генетичний фактор.Вліяніе всіх факторів можна пояснити у взаємозв'язку, а не впливом якогось одного фактора.

Є різні типи класифікації дітей з нестандартною поведінкою.

В основу даної типізації покладено вивчення комплексу ознак, які відображають особливості середовища, в якому формується особистість правопорушника, а також його духовного світу (відхилення у сфері потреб, інтересів, звичок); моральне обличчя; ставлення до провідної діяльності; статус в класному колективі; статус у групі з протиправною свідомістю; взаємозв'язок "внутрішньої готовності" і зовнішніх можливостей при виборі протиправної поведінки, ставлення до вчиненого правопорушення. Вивчаючи комплекс особистості неповнолітнього, слід звернути увагу на співвідношення тих властивостей і якостей від яких залежить поведінка учня, його успішність, можливість виховання.

На цій основі виділили такі типи школярів правопорушників, назва кожного з яких залежить від спрямованості особистості:

-конфліктно-ситуаційний з переважною позитивною спрямованістю;

-неуравновешенно-ситуаційний з переважною негативною спрямованістю;

-несталі з переважною негативною спрямованістю;

-Стійкий з негативною спрямованістю.

Учитель повинен уміти розрізнити ці типи, щоб правильно визначити стратегію корекційної роботи.

Формування особистості першого типу відбувається у позитивному середовищі, особливості духовного світу важковиховуваних (відхилення у сфері потреб, інтересів, звичок) не викликають опасеній.У них переважають позитивні потреби в соціальному спілкуванні, потреба до труду.Есть незначні спотворені матеріальні потребності.Преобладают соціально-корисні інтереси, хоча правомірні шляхи їх заволодіння огранічени.Прівичкі до безцільного проведення часу виражені плохо.Імеют середній рівень розумової діяльності та самоорганізаціі.Отношеніе до навчання позитивне, працездатність відносно висока.Преімущественно прийнятні колективом класса.Правонарушенія для них випадкове явище, яке стало можливим завдяки випадковій ситуації .Для цих досить щирих, довірчих бесід, але вони потребують допомоги у виборі пізнавальних трудових видів деятельності.Полезний постійний контакт з батьками.

Другий тип важковиховуваних підлітків характеризується тим, що вони формувалися в середовищі з незначними отклоненіямі.В сфері матеріальних потреб - бажання ти в ногу з модой.Отлічаются звичкою до безцільного проведення часу, бродяжництва, угоднічество.Аморальние елементи свідомості і поведінки виражені слабо.Средняя працездатність, ослаблений інтерес до навчання, в класі їх недооцінюють, принижують, вони, як правило, і загальмовані в коллектіве.Неустойчівость і неробства неповнолітніх цього типу ведуть в компанію з негативною спрямованістю, де їм відводиться роль ісполнітелей.Склонни до вживання наркотичних веществ.Преімущественно виправдовують мотиви своїх негативних поступков.Без особливих умовлянь залучаються до трудової деятельності.Для них це засіб матеріальної зацікавленості, самоствердження, можливість розвинути професійні навички.

Такі підлітки потребують постійного контролю та допомоги у виборі трудової діяльності.

Класному керівнику належить знати, де, коли і з ким проводить час підліток, тактовно коригувати взаємини з класом, допомагати батькам у вихованні.

Підлітки третього типу формуються в несприятливій среде.У них примітивні матеріальні потреби; вони схильні до вживання спиртних напітков.Явно виражене прагнення до самостійності, агресивності, люблять бійки, наслідують звичку взрослих.Отмечают значною моральною деформаціей.Нізкая загальна работоспособность.Характерізуются конфліктністю з позитивним середовищем .Легко пристосовуються до умов, не змінюючи своїх установок та ціннісних оріентіров.Редко виступають в ролі лідерів, проте часто є ініціаторами різних правонарушеній.Прідержіваются принципу "постою сам за себе". Разом важковиховувані виявляють, як правило високу трудову активність, вбачаючи в цьому сенс самоствердження, можливість заробити гроші.

Таких підлітків слід залучати до госпрозрахункової трудової діяльності, намагатися виявити д в них чуйність і увагу, обов'язково проводити заняття, щоб допомогти їм позбутися потягу до вживання наркотичних засобів, навчити прийомам самовдосконалення.

Важковиховувані четвертого тіпапреімущественно існують у вкрай несприятливою среде.Імеют примітивні потребності.Ведут споживацький спосіб жізні.Характерізуются аморальними переконаннями і установкамі.Как правило це - неуспевающіе.Отріцательно і цілеспрямовано впливають на коллектів.Кражі - їх основні правонарушенія.Оні лідери груп, навколо яких формуються інші члени протиправної группи.Такіе підлітки потребують строгого контролю з боку педагогічного коллектіва.Прі першій можливості їх слід трудоустроіть.Еслі необхідно - направляти в спеціальні школи.

Звичайно, цей поділ вельми условно.В "чистому" вигляді певні типи зустрічаються рідко, найчастіше спостерігаються змішані.

Соціальна дійсність свідчить, що на тілі педагогічної пасивності великої кількості сімей, їх морального і матеріального зубожіння швидкими темпами зростає криміналізація несовершеннолетніх.По статистикою до 15% учнів шкіл втягуються дорослими або своїми однолітками у протиправні дії, насамперед цьому піддаються трудновоспітуемие.Особенно гостра зазначена проблема у містах де накопичено великий грошовий капітал, одночасно слабка молодіжна політіка.Существующая крімігенна ситуація, характер морально-правової оцінки окремих статей закону і вчинків висвітлили злочинну діяльність по недавнього минулого була в прихованому состояніі.Прежде за все це стосується поширення вживання наркотичних засобів, вимагання, проституції .

У сучасних умовах виникає проблема сімей з активного аморальною направленностью.Углубленіе кризи сімей з низьким виховним потенціалом відбувається інтенсивно, цьому сприяє їх матеріальне разочарованіе.Многіе проблеми з вихованням виникає в сім'ях з великими матеріальними благамі.Главная причина - моральна бездоглядність в задоволенні потреб таких дітей, переважно матеріального розважального характера.Вследствіе цього деформується свідомість, психіка розвивається за нестійким типом акцентуації.

Вчителю слід усвідомлювати і запобігати виникненню важковіхованості внаслідок прорахунків у навчально-виховній діяльності школи.Ето явище обумовлене відсутністю особистісно диференційованого підходу до таких учнів, споглядацькім ставленням до недоліків міжособистісних відносин, браком педагогічного такту у значної кількості учітелей.Все це певною мірою веде до пропусків занять, до опозиційних дій з виховних та навчальних заходів школи.

Характер взаємодії вчителя і важковиховуваного учня залежить від особливостей профілактичної роботи школи.Ученік, який не бачить або не розуміє доцільності та закономірності, комплексності педагогічних впливів на нього, схильний оцінювати такі дії як зазіхання на його особистість, що цілком природно викликає його протест, опозицію або дратівливість.

Социометрическая позиція важковіхованого учня в колективі характеризується ізольованістю від позитивного окруженія.Вместе дослідження стверджують: у випадку, коли важковиховуваних відрізняється психічно активним спрямуванням, його зв'язки в класі сталі і мають вагомий вплив на поведінку учнів, ніж у позитивно оцінюваних ліц.Ето в значній мірі обумовлено тим, що у двох третин важковиховуваних учнів позитивно оцінюється їх привабливі особистісні черти.Соответственно ступінь довіри до важковиховуваного учня дещо вищий, ніж до учня, що оцінюється позитивно (відповідно 43 і 32%). Трудновоспитуемость нерідко факт більш раннього психологічного зростання ученіка.Так близько двох третин важковиховуваних стверджують, що відчувають себе дорослішими, ніж вони є насправді деле.Трудновоспітуемие учні критично ставляться до своїх якостей, усвідомлюють свої недоліки, адже одночасно миряться з цим, не бачать шляхи їх ізбавіться.Імея певні переваги у фізичному розвитку на вольовому настрою , активні важковиховувані користуються повагою сверстніков.Общаясь поза школою зі старшими за віком, серед яких є такі, які вступають у конфлікт із законом або характеризують як криміногенні авторитети, важковиховувані учні також стають опаснимі.Оні більш згрунтовані між собою, мають більш стали міжособистісні контакти. Прогули занять важковиховуваними відзначаються негативними последствіямі.Как доводять дослідження, на відміну від педагогічного занедбаних важковиховувані мають яскраво певну мотивацію прогулів занять: це потреба в розрядці, відсутність інтересу до навчання, знижений пізнавальний інтерес до змісту навчальної програми, неприязнь до класного керівника, одноманітність і монотонність шкільного життя, відсутність зацікавленості в навчальному предметі, підготовка до уроків з інших предметів, підміна вчителя колегою, пропуски занять з "компанію", відсутність негативної оцінки прогулів з боку однокласників, спроби утвердити себе серед однолітків, прагнення займатися улюбленою справою замість уроків, заняття особистими справами, бажання подивитися цікавий фільм; сімейні обставини; збіг у часі з улюбленим позакласних заняттям; звичка до прогулів; поганий настрій; втома, як психологічний стан; лінь; байдужість. Головне, що такий підліток усвідомлює свої вчинки, має відповідну своєї дії мотивацію і сталий механізм її вирішення.

Алгоритм превентивної виховної діяльності класного керівника

У контексті нових викликів, які постали перед країною, педагогічними працівниками необхідно переглянути практику виховної роботи та захисту дітей у навчальних заклади: необхідно зробити все, що допоможе дітям відновити почуття безпеки; необхідно бути готовим до непростим питанням з боку школярів. Учні повинні відчувати, що вчителі готові їх вислухати, допомогти проаналізувати відчуття і досвід.

Посилення національно-патріотичного характеру навчання і виховання передбачає використання у виховній роботі з учнями кращих традицій і звичаїв українського народу.

Важливим у питаннях профілактики дитячої жорстокості та насильства є:

- Створення безпечного середовища для дітей в навчальному закладі, спокійного мікроклімату в шкільному колективі;

- Допомога дітям відчути безпеку, подолати негативні емоції, налагодження діалогу з учнями;

- Посилення національно - патріотичного характеру навчання та виховання;

- Проведення старанного сімейного виховання, відродження сімейних цінностей, підвищення ваги виховної функції сім'ї і підняття її авторитету, підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя.

Лист МОН України від 25.07.2014 № 1 / 9-376 "Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році"

Лист МОН України від 13.08.2014 № 1/9/412 "Про проведення уроків мужності"

Кiлькiсть переглядiв: 524